1. Home
 2. /
 3. Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassing
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij alle opdrachten, overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Pro. Keukenrenovatie de verstrekkende partij is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 2: Aangaan overeenkomst
 1. Keukenrenovatie is pas gebonden aan een opdracht, overeenkomst of aanbieding met een andere partij, wanneer deze schriftelijk is bevestigd door Pro. Keukenrenovatie. De verplichtingen van Pro. Keukenrenovatie gaan nooit verder dan door Pro. Keukenrenovatie schriftelijk is bevestigd.
Artikel 3: Offerte en totstandkoming opdracht
 1. Alle offertes en aanbiedingen door Pro. Keukenrenovatie zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen tenzij anders schriftelijk vermeld en bevestigd door Pro. Keukenrenovatie. Indien de klant binnen de bovenstaande termijn ingaat op het aanbod van Pro. Keukenrenovatie, komt het aanbod te vervallen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en bevestigd. Na vervallen van het aanbod is Pro. Keukenrenovatie gerechtigd het aanbod aan te passen.
 1. Elk aanbod is op basis van de gegevens welke vrijwillig verstrekt zijn door de klant waarbij Pro. Keukenrenovatie mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de klant en Pro. Keukenrenovatie het aanbod, hierna de opdrachtbevestiging genoemd, ontvangen en ondertekend hebben.
Artikel 4: Facturatie

 1. Door andere partijen getekende opdrachtbevestigingen zijn niet vrijblijvend en bij tekenen van de opdrachtbevestiging door de klant dienen de facturen betaald te worden aan Pro. Keukenrenovatie.
 • De eerste factuur betreft de aanbetaling (20% van het totaalbedrag) en dient binnen 8 dagen na ontvangst voldaan te worden aan Pro. Keukenrenovatie.
 • De tweede factuur betreft 75% van het totaalbedrag, dit dient voldaan te worden door de klant per pin of directe bankoverboeking aan Pro. Keukenrenovatie direct bij levering van de goederen door de transporteur.
 • De resterende 5% van het totaalbedrag dienen via pin voldaan te worden direct na montage. Van dit bedrag mag 25% worden achtergehouden door de klant indien er gebreken zijn.
 1. De facturen dienen betaald te worden zoals vermeld, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Pro. Keukenrenovatie.
 1. Indien de klant de aan Pro. Keukenrenovatie verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijnen betaald, verkeerd de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Pro. Keukenrenovatie is bij verzuim bevoegd om de vordering uit handen te geven, in welk geval de klant naast het reeds verschuldigde bedrag tevens de buitengerechtelijke incassokosten (15% van het totaalbedrag) en de eventuele gerechtelijke kosten aan Pro. Keukenrenovatie moet voldoen.
 1. Indien de klant bezwaar heeft tegen de factuur van Pro. Keukenrenovatie, kan de klant binnen 14 dagen een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen. Als de klant binnen de genoemde 14 dagen geen bezwaar indient, is de factuur automatisch aanvaard.
 1. Alle bedragen op de facturen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: Medewerking door klant

 1. De klant zal aan Pro. Keukenrenovatie alle relevante, nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen altijd tijdig en duidelijk verschaffen. Tevens zal de klant alle noodzakelijke medewerking verlenen.
 1. De klant staat in voor de juistheid en compleetheid van de verstrekte informatie, ook als deze informatie van derden komt.
 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de klant het in artikel 4.1 en 4.2 benoemde niet uitvoert dan wel dat de informatie verstrekt door de klant niet voldoet, is Pro. Keukenrenovatie gerechtigd het daardoor noodzakelijk gedane meerwerk door Pro. Keukenrenovatie of samenwerkende partijen in rekening te brengen bij de klant.
Artikel 6: Uitvoering

 1. Bij het tekenen van de opdrachtbevestiging neemt Pro. Keukenrenovatie een inspanningsverplichting op zich en zal Pro. Keukenrenovatie deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 1. Indien een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pro. Keukenrenovatie het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
Artikel 7: Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden gewijzigd dan wel worden uitgebreid. Het meerwerk dat daaruit voortvloeit zal door Pro. Keukenrenovatie enkel dan worden uitgevoerd, wanneer er een schriftelijke overeenkomst getekend is door beide partijen.
 1. De extra kosten die het uitbreiden of wijzigen van de overeenkomst met zich meebrengt, zullen worden voldaan aan Pro. Keukenrenovatie door de klant, 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 1. De klant aanvaart dat door het wijzigen of uitbreiden van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan verschuiven.
 1. Indien naar oordeel van Pro. Keukenrenovatie een wijziging of uitbreiding van de overeengekomen werkzaamheden nodig is om aan de verplichtingen jegens de klant te voldoen, is Pro. Keukenrenovatie bevoegd om deze wijziging naar redelijkheid aan te brengen.
Artikel 8: Honorarium

 1. Bij het tekenen van de overeenkomst wordt een vast uurtarief óf een vast aannamebedrag met de klant vastgelegd. Bij dit bedrag kunnen echter kosten komen zoals beschreven in artikel 7.1.
 2. Dit afgesproken bedrag is inclusief reis- en verblijfskosten.
Artikel 9: Termijnen

 1. Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren, het aannemen of betalen van een levering of diensten te weigeren tenzij dit door Pro. Keukenrenovatie schriftelijk bevestigd wordt.
 1. De klant kan enkel de overeenkomst weigeren of annuleren als de klant Pro. Keukenrenovatie schriftelijk alsnog een redelijke leveringstermijn heeft gesteld en Pro. Keukenrenovatie ook aan deze leveringsdatum niet heeft voldaan.
Artikel 10: Overmacht

 1. Bij overmacht worden de verplichtingen van Pro. Keukenrenovatie opgeschort. In het geval van overmacht wordt Pro. Keukenrenovatie verplicht te leveren of werkzaamheden voort te zetten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
 1. Overmacht geldt ook wanneer er onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan Pro. Keukenrenovatie afhankelijk is bij het uitvoeren van werkzaamheden, zich voordoen en zodoende het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk wordt, dan wel dermate beïnvloed of gehinderd wordt, zodat de werkzaamheden opgeschort dienen te worden. Pro. Keukenrenovatie is in dit geval verplicht de werkzaamheden voort te zetten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
 1. Keukenrenovatie spreekt ook van overmacht als er door omstandigheden met betrekking tot personen of materiaal de kosten onevenredig hoog worden, dat het voortzetten van werkzaamheden niet van Pro. Keukenrenovatie gevergd kan worden. Pro. Keukenrenovatie is verplicht de werkzaamheden weer voort te zetten als dit redelijkerwijs mogelijk is.
Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Pro. Keukenrenovatie is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Pro. Keukenrenovatie in het desbetreffende geval uitbetaald, tenzij voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is.                        
 2. Indien er, om welke reden dan ook, door de aansprakelijkheidsverzekering van Pro. Keukenrenovatie geen uitkering plaatsvindt, is Pro. Keukenrenovatie enkel aansprakelijk voor het vergoeden van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 1. De aansprakelijkheid van Pro. Keukenrenovatie wegens toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst door Pro. Keukenrenovatie ontstaat enkel wanneer de klant Pro. Keukenrenovatie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Dit geldt pas nadat de klant een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming heeft gesteld en Pro. Keukenrenovatie ook na die termijn toerekenbaar in nakoming van de verplichtingen tekort is geschoten.
 1. Bij toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is Pro. Keukenrenovatie in haar aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade, welke maximaal het bedrag van de tot moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 1. Bij opdrachten met een duur van meer dan een jaar, is de vergoeding door Pro. Keukenrenovatie beperkt tot maximaal één maal het jaarhonorarium.
 1. Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid, rust op Pro. Keukenrenovatie geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens klanten en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 1. Een aansprak vervalt in ieder geval, als Pro. Keukenrenovatie niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aansprakelijk schriftelijk in kennis is gesteld.
Artikel 12: Annulering

 1. Keukenrenovatie behoudt zich het recht om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Pro. Keukenrenovatie kan worden verlangd.
 1. In gevallen zoals benoemd in artikel 12.1 dient Pro. Keukenrenovatie de klant schriftelijk van de annulering op de hoogte te stellen.
 1. In artikel 12.1 staande gevallen is de klant niet gerechtigd om een schadevergoeding van Pro. Keukenrenovatie te vorderen.
 
Artikel 13: Beëindiging

 1. Het tussentijds beëindigen van een overeenkomst is enkel mogelijk indien de partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen, of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij beide partijen een andere betaling of afspraak schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Pro. Keukenrenovatie is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij anders vermeld.
Artikel 15: Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Pro. Keukenrenovatie en de klant die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die hieruit voortvloeien, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Oost-Nederland.
 1. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Pro. Keukenrenovatie komen voor rekening van de klant.
Artikel 16: Slotbepaling

 1. Keukenrenovatie is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden.
 1. In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 1. De klant is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro. Keukenrenovatie.

Gepubliceerd op: 21 april 2021